امروز 30 تير 03

Saturday, July 20, 2024

شرایط عمومی بیمه عمر

تعاریف و شرایط عمومی بیمه نامه عمر

شرایط عمومی بیمه عمر


تعاریف:
بیمه گر : شرکت بیمه پاسارگاد می باشد .
بیمه گذار : شخص حقیقی یا حقوقی است که قرارداد بیمه را با بیمه گر منعقد و پرداخت حق بیمه را به ترتیب مندرج در بیمه نامه تعهد می کند .
بیمه شده : شخص حقیقی است که فوت یا حیات او موضوع قرارداد بیمه و سن ، وضع مزاجی و سلامتی او پایه حق بیمه است
استفاده کننده : شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه گذار قرارداد بیمه را به نفع او منعقد ساخته است.
موضوع بیمه : یکی از انواع بیمه های عمر است که در شرایط خصوصی بیمه نامه ذکر شده است .
حقوق ناشی از قرارداد:
این قرار داد بین شرکت بیمه پاسارگاد بر اساس اظهارات کتبی بیمه گذار و بیمه شده در برگ پیشنهاد و پیوستهای احتمالی که جزء لاینفک بیمه نامه می باشد و این شرایط عمومی تنظیم گردیده و مورد توفق طرفین می باشد.
گزارش پزشکان معاینه کننده . مدارک ضمیمه این گزارشات نیز بر اساس این قرارداد می باشد.
در صورتی که بیمه شده و بیمه گذار شخص واحدی نباشد رضایت کتبی بیمه شده و هم چنین در مورد بیمه شده ای که اهلیت قانونی نداشته باشد موافقت ولی یا قیم او ضروری است ، در غیر این صورت بیمه نامه باطل است.
اعتبار قرارداد بیمه نامه و لازم الاجرا بودن آن :
1)هر گاه در مورد سوابق روحی و جسمی بیمه شده که بوسیله معاینه پزشکی قابل تشخیص نیست و پزشک ناچار باشد به اظهارات بیمه شده اکتفا نماید . معلوم شود که بیمه شده از اظهار مطالبی به طور غیر عمد خودداری نموده و یا اظهارات نامبرده در این گونه موارد به صورت غیر عمد مطابق با واقعیت نبوده و این موضوع خطر را تعغیر داده و یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر کاسته باشد بیمه گر حق و اختیار دارد .

2)در صورت اثبات اظهارات خلاف واقع قبل از وقوع خطر قرارداد بیمه را فسخ و یا این که در صورت تمایل بیمه گذار به پرداخت حق بیمه اضافی ، آن را ادامه دهد .
در صورت فسخ قرارداد حق بیمه دریافتی بابت خطر فوت برای مدت زمان بین تاریخ شروع تا هنگام فسخ قرارداد به بیمه گر تعلق می گیرد و مازاد ان بعلاوه ذخیره ریاضی به بیمه گر مسترد خواهد شد .

3)در صورت اثبات اظهارات خلاف یا کتمان حقایق پس از وقوع خطر موضوع بیمه ، تعهد بیمه گر به نسبت حق بیمه پرداختی و حق بیمه ای که بایستی در صورت اظهار خطر به صورت کامل و واقع پرداخت شده باشد کاهش می یابد.

4) چنانچه موارد خلاف اظهار شده از جانب بیمه گذار و یا بیمه شده از مواردی باشد که در صورت علم واطلاع بیمه گر به آن از عقد قرارداد خودداری می نمود قرارداد باطل و نود در صد از حق بیمه هایی که از بیمه گذار دریافت گردیده به او مسترد می گردد .

5)چنانچه اظهارات خلاف واقع یا کتمان حقایق از طرف بیمه گذار و یا بیمه شده عمدی باشد ، بیمه نامه باطل و حق بیمه پرداخت شده قابل استرداد به بیمه گذار نخواهد بود .
6)از اثار قانونی قرارداد ، منوط به امضای آن از جانب بیمه گر و پرداخت اولین قسط حق بیمه نامه از سوی بیمه گذار می باشد مشروط بر این که تغییری در وضعیت سلامت بیمه شده به وجود نیامده باشد .

7)حدود مسئولیت و تعهدات طرفین و همچنین نحوه استفاده از مزایای در قرارداد تعیین و تعریف شده است. هر گونه تغییر در شرایط قرارداد به موجب اوراق الحاقی بوده والحاقی صادره جزء لاینفک قرارداد بیمه تلقی خواهد شد .

8 ) چنانچه مطالب مندرج در قرارداد بیمه یا الحاقی های آن مورد موافقت بیمه گذار نباشد بیمه گذار اختیار دارد ظرف مدت سه هفته از تاریخ صدور تقاضای اصلاح آن را بنماید بدیهی است پس از انقضای مدت مذکور مطالب مندرج در قرارداد مورد قبول بیمه گذار تلقی خواهد شد .

9) در صورتیکه شرایط جدیدی توسط بیمه گر به نفع بیمه گذاران وضع شود و بیمه گذاری تقاضای استفاده از آن را بنماید . بیمه گر در صورت موافقت با تقاضای آن بیمه گذار ،با صدور الحاقی ، حق استفاده از آن شرایط را به بیمه گذار می دهد .

10)در صورتیکه بیمه گذار ظرف مدت 30 روز پس از صدور بیمه نامه نسبت به فسخ بیمه نامه اقدام نماید بیمه نامه فسخ و کلیه هزینه های معاینات و آزمایشهای پزشکی به عهده وی خواهد بود .

11)این قرارداد جز در موارد اثبات تقلب موضوع بند (1-2) ماده 2 برای طرفین لازم الاجرا می باشد .
انتقال قرارداد بیمه :
1) بیمه گذار با جلب موافقت بیمه گر و شخص بیمه شده ، اگر غیر بیمه گذار باشد می تواند قرارداد بیمه خود را با هریک از وسایل قانونی به دیگری انتقال دهد در صورتی که بیمه گذار بیمه خود را به دیگری منتقل کند یا فوت شود و بیمه اش به ورثه اش منتقل گردد . اگر کسی که بیمه به اوو انتقالداده شده و یا ورثه متوفی کلیه تعهداتی را که بیمه گذار اصلی بابت آن در مقابل بیمه گر داشته مانند بیمه گذار اصلی اجرا نمایند بیمه به نفع انتقال گیرندگان به اعتبا خود باقی خواهد ماند . بر طبق شرایط عمومی بیمه زندگی ، حق فسخ بیمه را خواهد داشد .

2) انتقال دهنده مسئول پرداخت کلیه اقساط حق بیمه تا تاریخ انتقال است .

3) اگر انتقال گیرندگان ، اعم از ورثه یا دیگران متعدد باشند هر یک از آنان ، بطور تضامنی ، مسئول پرداخت هر قسط سر رسید شده می باشند به طوری که اگر یکی از آنان سهم خود را از قسط حق بیمه سر رسید شده پرداخت نکند هیچیک از انتقال گیرندگان حق استفاده از مزایای قرارداد بیمه انتقال یافته نخواهدداشت.
برقراری مجدد بیمه نامه:
بیمه گذاردرطول مدت اصلی بیمه نامه درصورت رضایت بخش بودن وضع مزاجی بیمه شده می تواندتقاضای برقراری مجددبیمه نامه فسخ ویامخفف شده رابا شرایط ذیل بنماید:
1)از سررسیداولین قسط حق بیمه تادیه نشده بیمه نامه مخفف شده بیش ازسه سال نگذشته باشد.

2) از سررسیداولین قسط حق بیمه تادیه نشده بیمه نامه فسخ شده بیش ازیک سال نگذشته باشد.

3)اقساط حق بیمه معوقه بادرنظرگرفتن جریمه تاخیرپرداخت گردد.(جریمه تاخیردرپرداخت حق بیمه مازادبر30 روزبه ازاءهرماه وکسرماه 5/1 درصدحق بیمه است.)

4)بیمه گربرای برقراری مجدداعتبار بیمه نامه حق داردکه به هزینه بیمه گذاراز بیمه شده معاینه پزشکی بعمل آورد.

تبصره:درصورتیکه حق بیمه بصورت غیرمستقیم وبه حساب بیمه پاسارگاد واریزگردد، بیمه نامه با رعایت بند1و2 معتبرخواهدبود.
خطرات متمم:
سه خطر مشروط زیر قابل الحاق به هرگونه بیمه زندگی می باشند که وجه آنها درصورت فوت شخص بیمه شده در خلال مدت بیمه یا در انتهای آن مدت بایدپرداخت شود مگر آنکه در شرایط خصوصی بیمه عمر از شمول بیمه استثناء شده باشند.

1) خطر مسافرت هوائی : اگر بیمه شده بعنوان مسافر عادی بوسیله هواپیمای مسافری یا ارباس در خطوط حمل و نقل تجاری مجاز مسافرت کند بدون پرداخت حق بیمه اضافی و بدون احتیاج به دادن اطلاع قبلی به بیمه گر تحت پوشش بیمه ای قرار میگیرد. فوت ناشی از مسابقه سرعت و پروازهای اکتشافی و اکروباسی و هر نوع تمرین پرواز هوائی بیمه نمی شود و درصورت وقوع فوت دراینگونه پروازها تنها وجه اندوخته تا روز وقوع حادثه توسط بیمه گر پرداخت خواهد شد.

2) خطر جنگ درصورتیکه بیمه شده در نتیجه عملیات تعرضی و تدافعی و یا هر نوع حادثه دیگری که جنبه نظامی در مقابل نیروی مهاجم داشته باشد فوت نماید بیمه گر فقط اندوخته ریالی بیمه را تا روز حادثه خواهد پرداخت. چنانچه بیمه شده بعنوان نظامی و یا در تشکیلات نظامی تحت هر عنوان به جنگ فرستاده شود بیمه نامه از تاریخ تجهیز بیمه شده به بیمه معلق تبدیل می شود حتی اگر بیمه گر دراثر عدم اطلاع از وضع بیمه شده به دریافت حق بیمه ادامه داده باشد. دراینصورت چنانچه به هر علتی خطری پیش آید بیمه گر فقط اندوخته ریاضی سرمایه بیمه را تا روز تعلیق خواهد پرداخت و حق بیمه های اضافی دریافتی احتمالی از تاریخ تعلیق مسترد خواهد شد.
بیمه شده معلق شش ماه پس از ختم عملیات جنگی و یا برگشت بیمه شده به حال کشوری و یا درنظر گرفتن شرایط ماده 4 این قرارداد به حال اولیه اعاده داده خواهد شد.

3) عملیات پلیسی عملیات نظامی محسوب خواهد شد.
خطراتی که جبران نمی شود :
1) در صورتیکه بیمه شده خودکشی کند و یا دراثر سعی در خودکشی فوت نماید براساس شرایط زیر عمل می گردد:
2) هرگاه دوسال تمام از مدت بیمه نگذشته باشد فقط اندوخته بیمه نامه که از طرف بیمه گر تعیین می شود به استفاده کننده پرداخت خواهد شد.
3)- هرگاه دوسال تمام از مدت بیمه گذشته باشد تمام سرمایه پرداخت خواهد شد.
4) درصورتیکه استفاده کننده یا یکی از استفاده کنندگان یا بیمه گذار سبب مرگ بیمه شده باشند دراینصورت فقط سهم سایر استفاده کنندگان و درصورت عدم وجود استفاده کننده دیگر به وراث قانونی بیمه شده پرداخت خواهد شد.
اختیار بیمه گذار در تغییر استفاده کننده :
1) بیمه گذار می تواند استفاده کننده از منافع بیمه زندگی را که در اختیار دارد با اخذ موافقت کتبی بیمه شده تغییر دهد مگر اینکه بیمه نامه را به دیگری انتقال داده و سند بیمه نامه را هم به منتقل الیه تسلیم کرده باشد.
2) بیمه گذار موظف است مراتب را کتبا" با اعلام نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه هر یک از استفاده کنندگان جدید به بیمه گر اطلاع دهد.
تاریخ امکان استفاده از سرمایه بیمه :
1) امکان قانونی استفاده از سرمایه بیمه از تاریخ فوت بیمه شده یا از تاریخ پایان مدت بیمه شروع می شود ولی اگر بیمه گذار یا استفاده کننده معین شده از طرف او از بابت بیمه نامه مر بوط از بیمه گـر وجهی دریافت کرده یا معامله ای نموده باشد تعهدات بیمه گر به میزان وجهی که قبلا" پرداخت کرده تقلیل خواهد یافت.
2) سرمایه بیمه در صورتیکه براثر فوت بیمه شده قابل پرداخت گردد متعلق به ورثه قانونی بیمه شده است مگرآنکه در بیمه نامه یا الحاقیه های آن استفاده کننده دیگری معین شده باشد که در آن صورت سرمایه بیمه به استفاده کننده معین شده تعلق می گیرد.
مدارک لازم برای پرداخت سرمایه بیمه :
سرمایه بیمه شده در مقابل رسیدی که دارای امضاء مصدق باشد و پس از دریافت اسناد و مدارک مشروحه ذیل به استفاده کننده پرداخت خواهد شد :
1) بیمه نامه و اوراق الحاقی ضمیمه آن
2) قبض رسید حق بیمه های پرداخت شده
علاوه بر مدارک فوق
3)درصورتیکه پرداخت سرمایه در صورت حیات بیمه شده باشد رونوشت کامل مصدق شناسنامه باید ارائه گردد.
4)درصورتیکه پرداخت سرمایه بعد از فوت بیمه شده باشد باید کتبا" با ذکر علت فوت در اولین فرصت منتهی تا یکماه ( مگر در موارد غیرعادی) مراتب از طرف استفاده کننده یا بیمه گذار به ابلاع بیمه گر برسد بعلاوه مدارک ذیل را برای رسیدگی دراختیار بیمه گر قرار دهند:

1)گواهی رسمی فوت
2) گواهی مشروح آخرین پزشک معالج که در آن علت بیماری و شروع و سیر آن ذکر شده باشد و درصورتیکه معالجه بعمل نیامده باشد مدارک مثبته حاکی از بیماری و علل فوت و اوضاع و احوالیکه فوت در آن اتفاق افتاده باشد تهیه و ارائه گردد.
3) گواهی انحصار وراثت درصورتیکه استفاده کنندگان در بیمه نامه و اوراق الحاقی مشخص نشده باشند.
4) بیمه گر حق دارد اطلاعات و مدارک تکمیلی دراین زمینه مطالبه یا خود تهیه کند.
5) درصورتیکه اشتباهی در تاریخ تولد بیمه شده در موقع انعقاد قرار داد بیمه رخ داده باشد حق بیمه های اشتباهی مسترد و یا از سرمایه کسر خواهد شد.
6) بیمه گر پس از دریافت اسناد و مدارک مزبور و اطمینان از صحت آنها حداکثر ظرف یکماه تعهدات خود را انجام خواهد داد.
مفقود شدن بیمه نامه یا قبوض رسید حق بیمه :
درصورت مفقود شدن بیمه نامه یا قبوض رسید حق بیمه ، بیمه گذار باید هرچه زودتر مراتب را کتبا" به بیمه گر اطلاع دهد تا بیمه گر پس از اطمینان یافتن از فقدان آنها المثنای آنها را صادر کرده و در اختیار بیمه گذار بگذارد.
نشانی قانونی محل اقامت بیمه گذار در ایران
1) نشانی بیمه گذار به ترتیبی که در پیشنهاد بیمه زندگی نوشته و امضاء کرده است نشانی قانونی او محسوب شده و مکاتبات بیمه گر به همان نشانی ارسال خواهد شد.
2) درصورتیکه بیمه گذار محل اقامت خود را تغییر دهد موظف است که نشانی محل اقامت جدید خود را کتبا" به اطلاع بیمه گر برساند.
3) هرگاه بیمه گذار خارج از ایران اقامت نماید باید یک نفر مقیم ایران را به بیمه گر معرفی کند که در کارهای مربوط به بیمه عمر نماینده او باشد و بیمه گر نامه های مربوط را بعنوان و نشانی نامبرده ارسال نماید.
4) درصورت عدم توجه بیمه گذار به رعایت این مقرر ات ، مکاتبات بیمه گر به آخرین نشانی بیمه گذار در ایران که به بیمه گر اطلاع داده شده معتبر تلقی خواهد شد.
5) بیمه گذار و نماینده او در ایران باید در کلیه مکاتبات خود بعنوان شرکت بیمه پاسارگاد در تهران یا شعب آن در شهرستانها شماره بیمه نامه عمر خود را که درباره آن مکاتبه کرده¬اند در نامه خود قید کنند.
دادگاههای صالحه :
این بیمه نامه براساس قانون بیمه و مقررات مربوط به آن تنظیم شده است و درمورد تمام دعاوی که علیه بیمه گر راجع به بیمه نامه یا راجع به اجراء آن ممکن است اقامه شود صریحا" تعهد و موافقت می شود که به محاکم صالحه ایران ارجاع خواهد گردید.
مدت مرور زمان :
مدت مرور زمان تمام دعاوی ناشی از بیمه نامه دو سال از تاریخ حادثه منشای دعوی است.

ما را دنبال کنید
      کانال مشاوره بیمه پاسارگاد
      کانال اعطای نمایندگی بیمه پاسارگاد
      ما را دراینستاگرام دنبال نمایید
آدرس: تهران-خیابان هاشمی-بعد از یادگار امام-کوچه هلالی-پلاک 23
تلفن: 02166374510   -   همراه : 09120206326   -  واحد مشاوره : 02165822356   -  اعطای کد نمایندگی : 02165822359
طراحی و پیاده سازی سایت و اجرا سئو : telegram : +989376465530